Istoricul AOAM


Istoricul AOAM


Istoria în date a SAOAM

 1998

 • Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la AOAM – primul act legislativ care a pus începutul reformei sistemului de finanţare în sănătate.

 2001

 • Fondarea CNAM;
 • Constituirea Consiliului de coordonare a implementării AOAM.

2002

 • Aprobarea Statutului CNAM;
 • Fondarea Consiliului de Administraţie – organ suprem de conducere a CNAM;
 • Aprobarea Regulamentului despre constituirea şi administrarea FAOAM;
 • Aprobarea modelului de poliţă AOAM;
 • Fondarea a 11 Agenţii Teritoriale ale CNAM;
 • Legea nr.1593 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de AOAM – al 2-lea act legislativ după importanţă;
 • Aprobarea modelului de contract-tip de acordare a asistenţei medicale în cadrul AOAM;
 • Aprobarea primului Program Unic al AOAM pentru anul 2003, în baza căruia a fost acordată asistenţa medicală persoanelor asigurate în cadrul proiectului-pilot în raionul Hînceşti.

2003

 • Abrogarea Legii nr.267-XIV din 3 februarie 1999 privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat, odată cu implementarea SAOAM a decăzut necesitatea acestei legi;
 • 1 iulie a fost iniţiat proiectul-pilot în raionul Hînceşti;
 • Elaborarea şi implementarea SI automatizat „AOAM”;
 • În contul unic al CNAM se înregistrează prima sumă transferată de la bugetul de stat pentru cheltuielile curente în sumă de 900,0 mii lei;
 • Din fondul de rezervă al AOAM s-a decis acoperirea asistenţei medicale de urgenţă la etapa prespitalicească, în caz de urgenţe medico-chirurgicale majore ce pun în pericol viaţa persoanei, şi asistenţa medicală primară acordată, cu recomandarea investigaţiilor şi tratamentului persoanelor neasigurate;
 • A fost stabilită baza juridică a salarizării angajatorilor din IMSP încadrate în SAOAM;
 • Aprobarea Statutului-tip al IMSP încadrate în SAOAM.

2004

 • Implementarea SAOAM pe întreg teritoriul RM;
 • Includerea în AOAM a rezidenţilor învăţământului postuniversitar obligatoriu şi gravidelor, parturientelor şi lăuzelor ca persoane asigurate din contul bugetului de stat;
 • Trecerea CNAM şi a IMSP de la Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare la Planuri de conturi contabile ale activităţii economico-financiare a întreprinderilor.

2005

 • Elaborarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul AOAM;
 • Introducerea indicatorilor de performanţă în AMP şi AMU;
 • Includerea în Programul unic al AOAM noţiunea de medicamente parţial/integral compensate din FAOAM;
 • Tratamentul în condiţii de ambulatoriu, staţionar de zi şi la domiciliu în cadrul AMP contractat de CNAM.

2006

 • Modificarea modalităţii de calculare a sumei transferului din bugetul de stat în FAOAM pentru asigurarea categoriilor vulnerabile de populaţie – o cotă procentuală din totalul cheltuielilor de bază aprobate ale bugetului de stat nu mai mică decât 12,1%;
 • Includerea în AOAM a persoanelor care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat cu vârsta de până la 18 ani şi a mamelor cu şapte şi mai mulţi copii ca persoane asigurate din contul bugetului de stat.

2007

 • Legea FAOAM este elaborată pe programe şi subprograme.

2008

 • Aplicarea pentru prima oară a reducerii de 50% la mărimea primei de AOAM stabilită în sumă fixă;
 • Fondarea AT Bender în scopul cuprinderii cu asistenţă medicală obligatorie a cetăţenilor RM domiciliaţi în raioanele din stânga Nistrului;
 • Acoperirea cheltuielilor de tratament al persoanelor neasigurate afectate de maladii social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice în cadrul AMS;
 • Îngrijirile medicale la domiciliu contractate de CNAM;
 • Înregistrarea persoanelor la medicul de familie, cu posibilitatea de alegere liberă a acestuia;
 • AMP delimitată juridic de AMS la nivel raional.

2009

 • Ca urmare a modificării parametrilor macroeconomici şi a efectelor crizei economico-financiare asupra acumulărilor în FAOAM, la Legea FAOAM pe anul 2009 au fost operate modificări prin care pentru prima oară au fost micşorate cheltuielile fondurilor AOAM cu 10,7% faţă de cele iniţiale şi aprobat un deficit de 250,8 mil. lei;
 • Modificarea structurii aparatului central al CNAM prin crearea Serviciului de audit intern, Serviciului relaţii cu publicul şi Direcţiei evaluare şi control;
 • Includerea în AOAM a persoanelor din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social ca persoane asigurate din contul bugetului de stat.

2010

 • Aplicarea pentru prima dată a reducerii de 75 % la mărimea primei de AOAM stabilită în sumă fixă pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă;
 • Modificarea metodelor de contractare a AMP prin ajustarea sumelor „per capita” la risc de vârstă;
 • Persoanele neasigurate beneficiază de tot pachetul de servicii medicale de urgenţă şi primare, precum şi de AMSA în cazul unor maladii social – condiţionate, cu impact major asupra sănătăţii publice (HIV/SIDA);
 • Prescrierea medicamentelor parţial/integral compensate tuturor persoanelor (asigurate şi neasigurate);
 • Îngrijirile medicale prestate în condiţii de hospice contractate de CNAM;
 • Crearea fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale;
 • Schimbarea accentului de prioritate către cetăţean – motivează acţiunea de relansare a identităţii corporative a CNAM din 10 septembrie 2010.

2011

 • A fost derulat în 9 IMS proiectul-pilot Sistemul de plată a spitalelor în funcţie de complexitatea cazurilor DRG (CASE-MIX);
 • Asigurarea accesului persoanelor neasigurate la AMSA în cazul tuberculozei prin modificările operate la Programul unic al AOAM, realizându-se astfel unul din obiectivele sistemului de sănătate, orientat de a asigura protecţia financiară şi accesul populaţiei la serviciile medicale esenţiale;
 • Prescrierea medicamentelor parţial/integral compensate persoanelor neasigurate doar medicamente din grupele psihotrope, anticonvulsivante şi antidiabeticele orale (în a doua jumătate a anului 2011);
 • CNAM în colaborare cu Fondul de Asigurări în Sănătate din Estonia a iniţiat proiectul „Suport logistic pentru organizarea şi dezvoltarea SAOAM din RM”. Obiectivul principal al acestui proiect este suportul logistic în elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung a SAOAM;
 • În contextul acţiunilor dedicate unui deceniu de la fondarea CNAM şi aproape opt ani de la implementarea SAOAM, a fost organizată conferinţa jubiliară Sistemul de finanţare a sănătăţii din RM în colaborare cu Biroul OMS din RM.

2012

 • Prin Decizia Consiliului de administraţie al CNAM a fost aprobată Strategia de dezvoltare instituţională a CNAM pentru anii 2013-2017;
 • Au fost contractate 9 IMS, în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti, în baza noului sistem de plată DRG (CASE-MIX);
 • Modificarea structurii aparatului central al CNAM prin crearea Direcţiei dezvoltare strategică şi resurse umane;
 • Pe 10 aprilie 2012 a fost organizată prima ediţie a Galei Premiilor în Sănătate – cel mai important eveniment medical al anului, menit sa încurajeze recunoaşterea şi aprecierea medicilor, personalităţilor care au obţinut rezultate remarcabile în domeniul sănătăţii, în parteneriat cu OMS;
 • CNAM şi Centrul de Guvernare Electronică din RM au semnat un Acord de colaborare, obiectul căruia este Proiectul Servicii Electronice e-CNAM. Serviciul electronic e-CNAM va fi disponibil 24/24 pe portalul guvernamental Guvern pentru cetăţeni – www.servicii.gov.md şi pe site-ul www.cnam.md. Acest serviciu va economisi din timpul persoanelor juridice şi instituţiilor responsabile de activarea sau dezactivarea statutului angajaţilor şi celor 14 categorii de persoane asigurate de Guvern;
 • CNAM şi Şcoala de Management în Sănătate Publică au semnat Acordul de colaborare în domeniul analizei şi dezvoltării politicilor de sănătate, a intervenţiilor de sănătate publică şi susţinerea consolidării sistemului de sănătate;
 • CNAM şi Eesti Haigekassa au semnat Acordul de colaborare privind dezvoltarea şi fortificarea cooperării în domeniul sistemului de finanţare în sănătate;
 • CNAM şi Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate au semnat Acordul de colaborare şi conlucrare din domeniul managementului sănătăţii publice, primul acord al CNAM cu reprezentanţii societăţii civile din sectorul de sănătate.

2013

 • Introducerea alegerii libere a spitalelor de acelaşi nivel în zone pilot;
 • Dezvoltarea şi introducerea plăţilor pentru performanţă în AMP în mărime de 15%;
 • Includerea a 188 de servicii de diagnostic şi tratament costisitoare noi;
 • Introducerea în lista medicamentelor compensate de noi medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, astmului bronşic, diabetului zaharat tip I insulinodependent (insuline), epidermolizei buloase, bolilor de sistem şi autoimune, maladiilor oftalmologice, miasteniei gravis şi mucoviscidozei;
 • Reglementarea trimiterii la unele investigaţii de înaltă performanţă, direct de către medicul de familie;
 • Includerea a 15-a categorie asigurată medical de către Guvern (cetăţenii străini, pe durata includerii într-un program de integrare desfăşurat în RM);
 • Extinderea categoriilor asigurate de către Guvern (toate persoanele care îngrijesc persoane cu dizabilităţi severe, toţi şomerii înregistraţi la Agenţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi toţi studenţii, rezidenţii şi doctoranzii care îşi fac studii peste hotarele ţării).

 2014

 • Modificarea structurii aparatului central al CNAM şi listei agenţiilor teritoriale ale CNAM;
 • Lansarea serviciului telefonic „Linia Verde”;
 • Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind controlul prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice încadraţi în SAOAM, exercitat de către CNAM, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al RM;
 • Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a CNAM (HG nr.380 din 27 mai 2014);
 • Implementarea mecanismului de aplicare a contravenţiilor pentru dezafectarea mijloacelor FAOAM;
 • Elaborarea şi implementarea indicatorilor de performanţă bazaţi pe rezultat în AMP;
 • Majorarea mărimii primei de AOAM în cotă procentuală în raport cu salariul şi cu alte recompense, în conformitate cu prevederile politicii bugetar-fiscale, la 8,0%;
 • Introducerea indicatorilor de performanţă colectivă şi individuală şi evaluarea performanţelor angajaţilor CNAM.

2015

 • Organizarea studiului sociologic privind nivelul de satisfacţie al populaţiei de serviciile de sănătate în RM;
 • Organizarea primei misiuni de audit extern a serviciilor de sănătate;
 • Elaborarea şi implementarea metodologiei auditului codificării în sistemul DRG;
 • Majorarea mărimii primei de AOAM în cotă procentuală în raport cu salariul şi cu alte recompense, în conformitate cu prevederile politicii bugetar-fiscale, la 9,0%;
 • Elaborarea cerinţelor pentru dezvoltarea SI privind evidenţa serviciilor medicale de înaltă performanţă;
 • Elaborarea conceptului de e-Reţetă;
 • Elaborarea conceptului „Registrului screening şi a indicatorilor de performanţă”;
 • Actualizarea şi aprobarea noilor proceduri de sistem şi operaţionale în cadrul CNAM;
 • Elaborarea şi aprobarea Metodologiei cu privire la evaluarea performanţei colective şi competenţei individuale a angajaţilor CNAM.

2016

 • Includerea în Programul unic al AOAM a serviciilor noi prin acoperirea costurilor pentru: exoprotezele și implanturile mamare, protezele individuale și consumabilele necesare reabilitării chirurgicale și protetice a pacienților cu tumori maligne ale capului, gâtului și ale aparatului locomotor; testele de screening prenatal al gravidelor din grupul de risc, pentru depistarea malformațiilor congenitale; serviciile de intervenție timpurie acordate copiilor de la naștere până la 3 ani cu nevoi speciale/ tulburări de dezvoltare și risc sporit;
 • Modificarea și extinderea Listei medicamentelor compensate până la 134 de denumiri comune internaționale;
 • Introducerea tratamentului cu medicamente compensate în staționare de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu;
 • Lansarea campaniei de informare despre substanța activă din medicamente „Aceeași substanță activă! De ce achitați mai mult?”;
 • Elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente liberei alegeri a medicului de familie oricând pe parcursul anului.

 2017

 • Modificarea structurii aparatului central al CNAM și listei agențiilor teritoriale ale CNAM;
 • Efectuarea, din FAOAM, a 30 de operații minim-invazive la copii cu malformații cardiace congenitale în cadrul programului „Cardiologie intervențională pediatrică”;
 • Efectuarea și tratarea, din FAOAM, a 112 cazuri în cadrul programului nou „Studiu electrofiziologic și ablații”, prin intermediul căruia a fost aplicată o metodă inovativă în diagnosticarea și tratarea dereglărilor de ritm cardiac;
 • Finanțarea a 3 IMS private pentru prestarea a 30 de proceduri de fertilizare în vitro.

 2018

 • Alocații financiare în creștere pentru realizarea programelor speciale: operații de cataractă (>4000), protezări de șold, genunchi și umăr (>1300), transplant de ficat, rinichi și cornee, operații pe cord (>5700) etc.;
 • Achiziționarea complexelor radiologice mobile pentru realizarea programelor de screening al tuberculozei, cancerului pulmonar și mamar, în vederea sporirii accesului populației de la sate la servicii medicale specializate, precum și achiziționarea serviciilor stomatologice pentru copii;
 • Extinderea listei de medicamente compensate și majorarea substanțială a alocațiilor destinate grupurilor de maladii care provoacă cea mai mare rată de morbiditate și mortalitate din țară: bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, astmul bronșic, bronhopneumopatia obstructivă etc;
 • Susținerea continuă, în bază de concurs, a proiectelor privind dezvoltarea și modernizarea instituțiilor medico-sanitare publice;
 • Implementarea serviciului MPAY care a permis încasarea primei AOAM în sumă fixă și introducerea serviciului IPC 18, ce a facilitat procesul de prezentare a dărilor de seamă online privind persoanele angajate sau concediate, precum și asigurate sau neasigurate.

2019

 • Medicamente complet gratuite de la 01.02.2019 (un medicament complet gratuit – pentru pacienți și toate medicamentele gratuite din lista celor compensate – pentru copii până la 18 ani). Lista medicamentelor oferite gratuit în cadrul AOAM include 148 DCI;
 • Finanțarea a două programe noi din FAOAM: 10 cazuri de corecție anatomică a coloanei vertebrale și a cutiei toracice la copii și 5 cazuri pentru neuroradiologia intervențională;
 • Creșterea numărului de operații de cataractă (>5000 cazuri tratate) și protezare (>2700 de cazuri tratate) acoperite financiar din FAOAM;
 • Aplicarea, în premieră, a reducerii de 60% din mărimea primei în sumă fixă persoanelor fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
 • Lansarea hărții interactive a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice.

2020

 • Completarea contractelor cu prestatorii de servicii medicale cu un rând separat – „buget global cu destinație specială COVID-19”, care a fost destinată pentru acoperirea suplimentului legat de îndeplinirea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat” în baza definiției de caz contact/probabil/suspect/confirmat”, reglementat prin Ordinul MSMPS nr.466 din 15.05.2020 cu privire la motivarea personalului;
 • Creșterea cotei medii de compensare per rețetă;
 • Extinderea listei medicamentelor compensate cu 10 DCI noi pentru tratamentul maladiilor cardiovasculare, astmul bronșic, bolilor de sistem și autoimune, boala Alzheimer, Schizofrenia la adolescenți, boli rare Duchenne și epidermoliza buloasă etc.;
 • Acordarea dreptului medicului de familie/medicului endocrinolog de a prescrie pacienților care suferă de diabet zaharat a insulinei umane sub formă de cartușe (anterior, aceștia erau asigurați cu preparate doar în cazul adoptării deciziei unei comisii specializate);
 • Asigurarea cu medicamente compensate a tratamentului la domiciliu a pacienților cu bronșită acută și infecția COVID-19.

 2021

 • Finanțarea, în creștere, din FAOAM a:
 • intervențiilor chirurgicale aferente maladiilor cardiace (7 275 de cazuri tratate);
 • intervențiilor în cadrul programului „Tratament operator pentru cataractă” (6 216 de cazuri tratate);
 • intervențiilor în cadrul programului „Cardiologie intervențională” (5 773 de cazuri tratate);
 • intervențiilor în cadrul programului „Protezare articulațiilor mari” (3 487 de cazuri tratate);
 • intervențiilor în cadrul programului „Chirurgia endovasculară” (937 de cazuri tratate);
 • 30 de proceduri de fertilizare în vitro pentru prestarea cărora au fost contractate 3 prestatori de servicii medicale private;
 • 6 225 de ședințe de dializă.
 • Finanțarea, în premieră, din FAOAM a 3 cazuri de prelevare de organe de la donator viu (de ficat).

2022 

 • Aprobarea, în premieră, a Listei dispozitivelor medicale compensate din fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;
 • Implementarea, în premieră, a mecanismului de negociere a prețurilor la medicamente și dispozitive medicale compensate, care a permis reducerea și plafonarea prețurilor cu amănuntul, soldat cu impact pozitiv asupra FAOAM și cheltuielilor de buzunar ale beneficiarilor;
 • Modificarea metodologiei de calcul a sumelor fixe compensate la medicamentele parțial compensate;
 • Extinderea Listei medicamentelor compensate din FAOAM cu 12 denumiri comune internaționale de medicamente noi (pentru tratamentul diabetului zaharat, astmului bronșic și hipertensiunii arteriale);
 • Extinderea indicațiilor terapeutice cu maladii noi (precum: îngrijiri paliative, tulburări de spectru autist, maladii respiratorii) pentru 25 DCI existente în Listă;
 • Sporirea accesului la medicamente și dispozitive medicale compensate prin creșterea cheltuielilor din FAOAM pentru medicamente și dispozitive medicale compensate, numărului beneficiarilor, sumei compensate per beneficiar și per rețetă);
 • Crearea Programului „Pacient Oncologic Primar” care a asigurat un acces rapid și echitabil la servicii de diagnostic (investigații de înaltă performanță);
 • Modernizarea instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății (realizate 13 proiecte investiționale).

2023

 • Elaborarea SIA „e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”;
 • Extinderea Listei denumirilor comune internaționale de medicamente compensate cu 8 denumiri noi de medicamente pentru maladii cronice;
 • Îmbunătățirea Listei DCI de medicamente compensate pentru 32 maladii episodice frecvent întâlnite în practica medicului de familie;
 • Completarea Listei dispozitivelor medicale compensate cu 15 modele noi mai performante de sisteme unitare pentru colostomie și urostomie;
 • Includerea medicamentelor compensate pentru tratament de ambulatoriu pentru trei maladii noi: cancerul mamar (cca 2400 pacienți eligibili pentru tratament), psoriazis (cca 8000 pacienți eligibili pentru tratament), lupus eritimatos (cca 3000 pacienți eligibili pentru tratament);
 • Negocierea prețurilor pentru toate pozițiile noi incluse spre compensare în anul 2023, obținând de la furnizori Garanții de preț negociat cu discount mediu pentru medicamente 19% și dispozitive medicale 24%;
 • Prelungirea cu o lună, până la 31 ianuarie a anului următor celui de gestiune, a statutul de asigurat, persoanelor care au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă pentru anul de gestiune;
 • Reducerea timpului de așteptare pentru investigațiile costisitoare, datorită programării în regim online la serviciile medicale de înaltă performanță prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale”;
 • Creșterea mărimii primei în sumă fixă până la 12 636 lei;
 • Punerea în producere a SIA „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”;
 • Excluderea amenzii aplicate persoanelor fizice pentru neachitarea în termen legal a primei de AOAM, neprezentarea în termen legal a listelor de evidență nominală a persoanelor neangajate asigurate din contul bugetului de stat și pentru neînregistrarea în termenul stabilit de legislație a persoanelor juridice și fizice.

Loading

Sari la conținut