Întrebări frecvente


Întrebări frecvente


Ca pensionar și fondator de gospodărie țărănească trebuie să achit asigurarea medicală?

Guvernul are calitatea de asigurat doar pentru persoanele neangajate cu domiciliul în Republica Moldova încadrate în una dintre categoriile indicate la art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, nr.1585/1998 (inclusiv pensionarii), aflate la evidența instituțiilor abilitate ale Republicii Moldova, cu excepția persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual.

Dacă sunt asigurat de Guvern și am teren agricol trebuie să achit prima de asigurare medicală?

Guvernul are calitatea de asigurat doar pentru persoanele neangajate cu domiciliul în Republica Moldova încadrate în una dintre categoriile indicate la art.4 alin. (4) din Legea nr.1585/1998, aflate la evidența instituțiilor abilitate ale Republicii Moldova, cu excepția persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual.

Ce îmi oferă asigurarea obligatorie de asistență medicală?

Asigurarea obligatorie de asistență medicală (AOAM) acoperă cheltuielile pentru asistența medicală și farmaceutică de calitatea și volumul prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1387/2007.

Care este perioada legală de achitare a primei de asigurare în sumă fixă?

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă este achitată în fiecare an de la 1 ianuarie până la data de 31 martie a anului de gestiune, perioadă în care pentru unele categorii de plătitori sunt aplicate reduceri. Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de platitori ai primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, după data de 31 martie, vor achita prima în termen de 30 de zile de la data includerii în categoria respectivă.

Care sunt sancțiunile aplicate persoanelor care nu au achitat prima de asigurare în termenul stabilit?

Persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislație, vor achita integral prima de asigurare în sumă fixă (12 636 lei), penalitate în mărime de 0,1% din suma primei pentru fiecare zi de întârziere.

În cât timp după achitarea primei de asigurare în sumă fixă CNAM acordă statutul de persoană asigurată?

Statutul de persoană asigurată în mod individual se acordă de către CNAM din data achitării primei de asigurare în sumă fixă, dar nu mai devreme de 1 ianuarie, până la 31 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

În cât timp din data angajării CNAM acordă statutul de persoană asigurată angajată în sistemul asigurări obligatorii de asistență medicală?

Statutul de persoană asigurată angajată se acordă de către CNAM în baza informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale prezentate de angajatori Serviciul Fiscal de Stat (Forma IRM19), care se prezintă de către angajator în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării, iar statutul de persoană asigurată angajată se acordă de la începerea raporturilor de muncă.

Cum pot achita prima în sumă fixă?

Prima în sumă fixă se achită prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay (mpay.gov.md) care poate fi accesat și pe pagina www.cnam.md. sau Vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM cu buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenență la una dintre categoriile de persoane care au obligația de a se asigura în mod individual. Datele de contact le găsiţ întroducînd codul personal. Aveți mai multe posibilități de achitare a primei de AOAM, și anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată, la ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poștale. Informații detaliate privind modalitatea de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală găsiți aici.

 

Cum pot verifica dacă dețin sau nu statut de persoană asigurată?

Statutul de persoană asigurată se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informațional al CNAM, utilizând numărul de identificare de stat (IDNP)/seria și numărul actului de identitate provizoriu  pentru persoanele ce nu dețin IDNP și poate fi verificat aici.

Ce acte urmează să prezinte părintele a 4 și mai mulți copii pentru a beneficia gratuit de asigurare medicală?
Sunt părinte a 4 copii, pot beneficia gratuit de asigurare medicală? Cum aș putea să o fac?

Guvernul are calitatea de asigurat pentru părintele, inclusiv cel adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, cu excepția persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual.

Acordarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru categoria respectivă se efectuează de către CNAM în baza cererii și a următoarelor documente justificative:

  1. certificatele de naștere ale copiilor;
  2. certificatul de căsătorie/divorț/deces, după caz;
  3. certificatul privind componența familiei;
  4. declarația semnată pe propria răspundere prin care persoana fizică confirmă faptul că nu este decăzută din drepturile părintești, că nu a fost încetată adopția în privința copiilor adoptați sau copii nu se află la întreținerea instituțiilor educative, curative de asistență socială, conform modelului aprobat de CNAM.

Pot să mă adresez la o instituție medico-sanitară privată pentru acordarea asistenței medicale fiind persoană asigurată?

Dacă instituția în care urmați tratamentul nu dispune de capacități de acordare a serviciilor medicale în volum deplin, atunci acestea se acordă fără plată în alte instituții medico-sanitare (inclusiv private) contractate de CNAM, cu respectarea condițiilor stabilite în Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în baza biletului de trimitere prescris de medicul de familie ori medicul specialist.

La adresarea directă a pacientului la instituția medico-sanitară pentru a beneficia de servicii medicale, acesta v-a achita în casa instituției medico-sanitare serviciile medicale prestate în afara spectrului stabilit în Programul unic sau incluse în Programul unic, dar accesate fără respectarea condițiilor stabilite în Normele metodologice, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentația medicală primară.

Cetățenii străini sau apatrizi pot beneficia de asigurarea obligatorie de asistență medicală?

Străinii specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) – c) din Legea privind integrarea străinilor, nr. 274/2011, încadrați în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, încheiat în temeiul legislației Republicii Moldova, străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova, precum și beneficiarii de protecție internațională au aceleași drepturi și obligații în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală ca și cetățenii Republicii Moldova.

Sunt cetățean al Republicii Moldova, dar beneficiez de pensie pentru limita de vârstă din partea altui stat. Cum pot beneficia de AOAM?

Pentru pensionarii ce au atins vârsta standard de pensionare, conform legislației naționale, dar beneficiază de pensie din partea altui stat, statutul de persoană asigurată de Guvern se acordă în baza cererii și a documentelor justificative prezentate reprezentantului Secției de relații cu beneficiarii din cadrul agenției teritoriale a CNAM din teritoriul de deservire.

Care este modalitatea de asigurare a gravidelor și care este perioada în care pot beneficia de statut de persoană asigurată?

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată pentru gravide, parturiente și lăuze, se efectuează în baza informației de evidență nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, prezentate de către prestatorul de asistență medicală primară. Statutul se acordă de la data luării la evidență a gravidei/lăuzei și se suspendă la sfârșitul gravidității și lăuziei, conform documentației medicale. În cazul când gravida totodată face parte din categoriile de persoane obligate să se asigure anual în mod individual, adică este proprietară de teren agricol, sau întreprinzător individual, sau deține patentă de întreprinzător, sau desfășoară activitate independentă și nu a achitat prima de asigurare medicală în termen legal, 31 martie, statutul acesteia va rămâne „neasigurat”..

Cum pot corecta o plată efectuată incorect în fondul de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Corectarea/restituirea plăților efectuate în plus sau eronat la contul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă și/sau sancțiuni contravenționale se efectuează doar prin depunerea cererii de către persoana fizică/juridică/reprezentantul legal sau împuternicit, la aparatul central al CNAM sau Agenția teritorială a CNAM din raza de deservire, cu anexarea documentelor confirmative. Modelul cererii poate fi descărcat aici.

Sunt cetățean al Republicii Moldova și sunt student peste hotare, aș dori să știu dacă pot beneficia de asigurare medicală gratuită în Republica Moldova?

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată pentru elevii și studenții încadrați în sistemul de învățământ la nivelurile 3-8, conform art. 12 Codul educației al Republici Moldova, cu frecvență, care-și fac studiile peste hotarele țării se efectuează în baza cererii și a documentelor confirmative prezentate reprezentanților Secției de relații cu beneficiarii din cadrul Agenției teritoriale a CNAM din raza de deservire.

Cum pot obține o confirmare privind statutul de persoană asigurată?

Pentru a obține o Adeverință privind statutul persoanei fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală este necesar ca Dvs. sau reprezentantul legal/împuternicit să depună o cerere scrisă, anexând copia actului de identitate al solicitantului, la reprezentanții Secțiilor de relații cu beneficiarii din cadrul Agențiilor teritoriale ale CNAM la adresa electronică suport@cnam.gov.md.


Serviciile de asistenţă medicală prestate în sistemul AOAM


Persoanele neasigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pot beneficia de serviciile asistenței medicale urgente?

Prestatorii de asistență medicală urgentă prespitalicească încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală asigură acordarea asistenței medicale de urgență populației (maturi și copii), indiferent de statutul persoanei – asigurat/neasigurat. Solicitarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pe întreg teritoriul Republicii Moldova este gratuită.

Care este modalitatea de programare la medicul de familie?

Vizitele la medicul  de familie se programează telefonic sau la prezentarea directă a pacientului sau rudelor acestuia. Totodată, dacă instituția medicală la care se deservește persoana este înregistrată în sistemul informațional, programarea poate fi efectuată și on-line accesând www.sia.amp.md.

Persoanele neasigurate pot beneficia de consultația medicului de familie?

Persoanele înregistrate pe lista medicului de familie beneficiază de consultații și diagnostic (parțial) indiferent de statut – asigurat/neasigurat.

Dacă la internare dețin statut de persoană neasigurată, iar ulterior achit prima de asigurare obligatorie, la externare voi fi obligat să achit serviciile medicale prestate?

În cazul spitalizării, instituția medicală, la momentul internării, este obligată să stabilească statutul de persoană asigurată/neasigurată. Pacientul care la momentul internării nu deține statut de persoană asigurată la externare va achita costul serviciilor medicale prestate, cu excepția pacienților cu maladii social-condiționate și stări de urgență, cu impact major asupra sănătății publice.

Investigațiile de laborator și serviciile medicale de înaltă performanță sunt asigurate gratis pe perioada internării în spital?

Investigațiile de laborator și instrumentale (serviciile medicale paraclinice) și manoperele medicale specifice, se efectuează gratuit pacienților internați asigurați, în volum prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, conform protocoalelor clinice naționale și standardelor medicale în vigoare. Serviciile medicale de înaltă performanță sunt accesibile fără plată doar persoanelor asigurate, inclusiv celor internate în spital, conform indicației prescrise de medicul curant sau consultant.

Cum poate fi realizată programarea la serviciile de înaltă performanță?

Persoanele asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală își pot face programarea la serviciile medicale de înaltă performanță, online, prin intermediul Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale accesând acest link: https://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/online.

Totodată, programarea poate fi făcută de medicul care a emis biletul de trimitere sau la numărul de telefon al CNAM – 080099999.

  1. Unde pot verifica lista instituțiilor medico-sanitare prestatoare de servicii de înaltă performanță?

Lista instituțiilor medico-sanitare prestatoare de servicii de înaltă performanță este publicată pe pagina www.cnam.md și poate fi verificată aici.

  1. Unde pot găsi lista SIP de care pot beneficia?

Lista serviciilor medicale de înaltă performanță poate fi consultată aici

  1. Cine poate beneficia de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală?

Medicamentele compensate se prescriu în tratamentul de durată în condiții de ambulator, precum și în tratamentul episodic efectuat în staționare de zi, cabinete de proceduri, la domiciliu, conform indicațiilor medicale, persoanelor asigurate și celor neasigurate pentru anumite grupe de

maladii.

De medicamente compensate gratuit beneficiază:

  • copiii de până la 18 ani;
  • gravidele (pentru profilaxia şi tratamentul anemiilor, profilaxia malformaţiilor);

-persoanele cu boli acute şi cronice, precum: diabet zaharat şi complicaţiile lui, anemie, astm bronşic, boli cardiovasculare, oftalmologice, respiratorii, psihice şi neurologice, endocrine, ale sistemului digestiv, ale aparatului urinar, boli rare ca epidermoliza buloasă, scleroza multiplă, mucoviscidoza, miastenia gravis, boli de sistem şi autoimune, depresia, boala Alzheimer.

Pașii care urmează a fi respectați pentru a putea beneficia de medicamente compensate pot fi vizualizați  aici.

Unde pot vizualiza lista medicamentelor compensate?

Lista medicamentelor compensate poate fi găsită la medicul de familie, în farmacii sau accesând următoarele link-uri:
Lista Denumirilor Comune Internationale Compensate_
Lista Denumirilor Comerciale Compensate

Pentru ce perioadă se prescriu rețetele pentru medicamente compensate?

Medicamentele compensate se prescriu pentru:

trei luni, în tratamentul de durată în condiții de ambulator sau cel mult o lună, în tratamentul acordat în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu.

Cine este în drept să prescrie rețete pentru medicamente și dispozitive compensate?

Rețetele pentru medicamente compensate pot fi prescrise de către medicii de familie, medicii neurologi, medicii psihiatri, medicii endocrinologi și medicii pediatri din cadrul prestatorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu CNAM, iar dreptul de a prescrie dispozitive medicale compensate îl au doar medicii de familie.

Cine poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu și de către cine sunt acordate?

Beneficiari ai îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoanele asigurate care suferă de maladii cronice și/sau au suportat intervenții chirurgicale mari, precum și pacienții geriatrici care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se deplasa la un prestator de servicii medicale. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu sunt acordate de către prestatorii autorizați și contractați de către CNAM, conform recomandării medicului de familie și/sau medicului specialist de profil.

În cadrul vizitei la domiciliu sunteți asigurat de către prestatorul de servicii medicale la domiciliu cu medicamente și dispozitive medicale (consumabile, inclusiv pungi colectoare pentru stome) necesare pentru efectuarea îngrijirilor medicale.

Cine poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative și de către cine sunt acordate?

Beneficiari de îngrijiri  paliative sunt persoanele asigurate de toate vârstele ce suferă de boli incurabile progresive cu prognostic limitat, care au speranța de viață sub 12 luni, exceptând copiii care au speranța de viață mai mare de 12 luni, cu suferință generată de simptome fizice incontrolabile, cu grave probleme de ordin psihoemoțional și/sau social, spiritual și/sau cu grad de dependență, precum și familiile acestora, pe toată perioada de îngrijire, inclusiv perioada de doliu.

Serviciile de îngrijiri paliative sunt acordate de către prestatorii autorizați și contractați de către CNAM, conform recomandării medicului de familie și/sau medicului specialist de profil.

Care este procedura de înregistrare/schimbare a medicului de familie?

Pașii necesari pentru înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea acestuia pot fi vizualizați aici.

Pot sa mă înregistrez pe lista medicului de familie în două instituții medico-sanitare din diferite localități?

Înregistrarea persoanei se permite într-o singură instituție medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară, preferabil cea mai apropiată de locul de trai și doar la un singur medic de familie.

Pe lista cărui medic de familie este înregistrat nou-născutul și în ce mod?

Nou-născutul se înregistrează pe Lista medicului de familie la care este înscrisă mama imediat după nașterea copilului, iar cererea pentru înregistrarea acestuia se completează de către reprezentantul legal al copilului. A se vedea:

Regulamentul-de-inregistrare-la-medicul-de-familie-din-institutia-medicala-primara.

Cum pot verifica la ce medic de familie sunt înregistrat/ă?

Persoana poate verifica datele înregistrării sale la medicul de familie accesând pagina web oficială a CNAM (http://www.cnam.md/), la rubrica ”Verificarea statutului AOAM”, utilizând numărul de identificare de stat (IDNP), sau accesând următorul link.

De asemenea, această informație poate fi obținută apelând numărul de telefon al CNAM – 0800 99999.

Cum puteți obține informația despre rîndul de așteptare din Lista generală de asteptare din cadrul Programului special “Protezarea articulațiilor mari”, “Tratament operator pentru cataractă”?

Pentru a obține informația despre rîndul de așteptare  apelați la nr. 080099999, care poate fi apelat gratuit de toată populaţia ţării, în orice reţea de telefonie (fixă sau mobilă).

Loading

Sari la conținut