Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Contract-tip privind eliberarea persoanelor asigurate a medicamentelor compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala

Contract-tip
privind eliberarea persoanelor asigurate a medicamentelor
compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala

_________________ "___" _______________ 200__

Compania Nationala de Asigurari în Medicina, prin intermediul Agentiei Teritoriale ______________, (în continuare - Companie), reprezentata de catre ___________ _______________________________________, care actioneaza în baza Statutului, si Institutia medico-sanitara _____________________________________________________
(denumirea deplina, numarul licentei,
__________________________________________________________________________
data eliberarii si termenul de valabilitate)
reprezentata de catre _______________________________, (în continuare - Prestator), care actioneaza în baza _______________________, (ambele în continuare - Parti) au încheiat prezentul Contract, convenind asupra urmatoarelor:

1. Obiectul contractului

1.1. Prezentul contract reglementeaza drepturile si obligatiile Companiei si Prestatorului pentru eliberarea persoanelor asigurate a medicamentelor compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala (în continuare – medicamente compensate) si ordinea de compensare a cheltuielilor suportate de catre Prestator pentru procurarea acestor medicamente.
1.2. La executarea obligatiilor sale contractuale, Partile se calauzesc de prevederile legislatiei în vigoare, actelor normative din domeniu ale Ministerului Sanatatii si Companiei, Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratament în conditii de ambulator a persoanelor asigurate (în continuare – Regulament).

2. Drepturile si obligatiile Prestatorului

2.1. Prestatorul are dreptul:
a) sa primeasca de la Companie, în baza facturilor emise si documentelor însotitoare, sumele compensate pentru medicamentele compensate eliberate conform Regulamentului;
b) sa fie informat permanent si din timp asupra modalitatii de eliberare a medicamentelor compensate;
c) sa cunoasca conditiile de contractare a eliberarii medicamentelor compensate;
d) sa-si organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei eliberarii medicamentelor compensate, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare;
e) sa încaseze de la persoanele asigurate contributia personala, reprezentînd diferenta dintre pretul de vînzare cu amanuntul si suma compensata de Companie a medicamentelor;
f) sa prezinte propuneri Companiei de perfectionare a mecanismului de eliberare a medicamentelor compensate.

2.2. Prestatorul este obligat:
a) sa se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevazute în lista medicamentelor compensate din anexa la Regulament si sa aiba permanent în stoc produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piata;
b) sa elibereze persoanelor asigurate medicamentele compensate numai în baza retetelor de model stabilit, la prezentarea politei de asigurare valabile si a actului de identitate;
c) sa informeze persoana asigurata despre drepturile si obligatiile ei privind medicamentele compensate, precum si modul de utilizare a acestora;
d) sa nu substituie medicamentul prescris în reteta cu un alt medicament si sa elibereze medicamente în ambalaje integrale si conform prescrierii medicului;
e) sa nu elibereze medicamente în baza retetelor cu termen de valabilitate expirat, falsificate sau care nu contin datele obligatorii de prescriere si eliberare a medicamentelor compensate stabilite de Regulament;
f) sa informeze în scris Compania despre toate circumstantele care pot influenta executarea obligatiilor conform prezentului Contract:
- anularea, suspendarea sau expirarea actiunii licentei sau acreditarii Prestatorului – a doua zi dupa survenirea faptelor indicate;
- modificarea listei filialelor si reprezentantelor, amplasate la o alta adresa juridica decît Prestatorul - cu cel putin 5 zile înaintea datei cînd acestea vor începe eliberarea medicamentelor compensate;
- modificarea rechizitelor Prestatorului sau alte circumstante - în termen de 5 zile de la survenirea lor;
g) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ valorica pentru fiecare tip de medicamente compensate;
h) sa prezinte agentiei teritoriale a Companiei pîna la data de 5 a fiecarei luni raportul despre medicamentele compensate eliberate pe parcursul lunii precedente, conform modelului stabilit de Companie, si factura pentru achitarea sumelor compensate, anexînd în original primul exemplar al tuturor retetelor ce contin medicamente compensate eliberate persoanelor asigurate în luna de gestiune;
i) sa verifice permanent respectarea ordinii de eliberare a medicamentelor compensate de catre filialele si reprezentantele sale;
j) sa practice în farmacii un adaos comercial de cel mult 15% pentru medicamentele compensate de Companie;
k) sa fie dotat cu tehnica de calcul si programe corespunzatoare cerintelor de raportare înaintate de Companie;
l) sa accepte controlul din partea Companiei pentru verificarea respectarii conditiilor prezentului Contract, ordinii de eliberare a medicamentelor compensate, actelor de achizitie a lor si altor acte relevante pentru evidenta, stocarea si decontarea medicamentelor compensate;
m) în termen de 15 zile din momentul primirii actului de control al Companiei sa transfere suma primita nejustificat din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe contul Companiei, împreuna cu o amenda de 10% din aceasta suma;
n) sa pastreze la loc vizibil condica de sugestii si reclamatii, numerotata si stampilata de Companie.

3. Drepturile si obligatiile Companiei

3.1. Compania are dreptul:
a) sa nu deconteze sumele compensate în baza retetelor cu termen de valabilitate expirat, falsificate sau care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit Regulamentului;
b) sa controleze Prestatorul în scopul respectarii clauzelor contractuale, verificarii corectitudinii completarii facturilor si rapoartelor;
c) sa ceara de la Prestator restituirea mijloacelor financiare obtinute nejustificat din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala;
d) în caz de neîndeplinire de catre Prestator a obligatiilor prevazute în p.2.2 lit.m), sa retina sumele respective din contul transferurilor urmatoare, sau, în cazul rezilierii contractului, sa actioneze Prestatorul în judecata pentru încasarea acestor sume.

3.2. Compania este obligata:
a) sa încheie contracte privind eliberarea persoanelor asigurate a medicamentelor compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala numai cu institutiile farmaceutice care activeaza în conformitate cu legislatia si care îndeplinesc criteriile de selectie;
b) sa achite factura Prestatorului în termen de 15 zile calendaristice din momentul receptionarii ei. În cazul cînd factura prezentata necesita o verificare suplimentara si efectuarea controlului respectarii de catre Prestator a conditiilor contractuale si documentelor contabile, termenul de achitare a facturii poate fi prelungit, dar cu nu mai mult de 15 zile;
c) daca Prestatorul prezinta factura în termenul stabilit de prezentul Contract si Compania nu respecta termenii de achitare prevazuti în p.3.2 lit.b), sa achite o majorare de întîrziere în marime de 0,01 % din suma restanta pentru fiecare zi de întîrziere.

4. Termenul Contractului si încetarea lui

4.1. Contractul este valabil de la 1 ianuarie 200_ pîna la 31 decembrie 200_.
4.2. Contractul poate fi modificat sau reziliat numai la acordul ambelor parti.
4.3. Contractul poate fi reziliat din initiativa unei parti prin notificarea scrisa cu 30 zile înainte de data de cînd se solicita rezilierea, în caz daca cealalta parte nu-si executa obligatiile stabilite prin prezentul Contract.
4.4. Contractul îsi înceteaza actiunea imediat în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a uneia din Parti, în caz de expirare a licentei sau acreditarii Prestatorului. Contractul se suspenda pe perioada de suspendare a activitatii sau licentei Prestatorului.
4.5. Daca pîna la 15 decembrie a anului curent de gestiune nici una din Parti nu va anunta rezilierea Contractului, el se considera prelungit automat înca pentru 1 an.

5. Alte conditii

5.1. Conform prezentului Contract, se considera primire nejustificata a mijloacelor financiare din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala acele cazuri cînd Prestatorul, încalcînd prevederile prezentului Contract si a Regulamentului, a eliberat persoanelor asigurate medicamente compensate, le-a inclus în factura prezentata Companiei si a primit plata conform acestei facturi.
5.2. Daca Prestatorul depisteaza desinestatator ca a primit nejustificat mijloace financiare din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala si le returneaza pîna la începerea controlului din partea Companiei, atunci nu se aplica amenda.
5.3. Refuzul Prestatorului de a pune la dispozitia Companiei actele de evidenta a medicamentelor si documentelor în baza carora se deconteaza acestea de catre Companie duce la sistarea platilor în curs catre Prestator pîna la urmatorul control.
5.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, ambele cu aceeasi putere juridica.

6. Adresele juridice si rechizitele Partilor

Compania (Agentia) Prestatorul
_____________________                                                                                                 ___________________
_____________________                                                                                                 ___________________

L.S.                                                                                                                                                                       L.S.

Loading ...