Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), statutul de persoană asigurată conferă dreptul la servicii medicale necesare în volumul integral de asistenţă medicală prevăzut de Programul unic al AOAM şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se face de către CNAM. Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Statutul de persoană asigurată se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al CNAM, utilizînd numărul de identificare de stat/ seria și numărul actului de identitate prozivoriu pentru persoanele ce nu dețin IDNP sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și poate fi verificat aici.

Statutul de persoană asigurată reprezintă pentru:

1)persoana fizică – temei de a beneficia de serviciile medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.;
2)prestatorul de servicii medicale, farmaceutice contractat de Companie – temei pentru prestarea serviciilor medicale și eliberarea medicamentelor compensate persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de Programul unic, Normele metodologice de aplicare a acestuia şi contractul încheiat şi finanţat din fondurile AOAM;
3)CNAM - temei pentru apărarea intereselor persoanei asigurate, achitarea serviciilor medicale oferite de către prestatorii de servicii medicale și farmaceutice contractați, formarea bazei informaționale privind evidența persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul AOAM.
Statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM este o calitate atribuită persoanei fizice prin încadrarea în una din următoarele categorii:
1)persoane asigurate angajate:
a) prin contract individual de muncă, conform Codului Muncii, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii, pentru care sunt achitate primele de AOAM în cotă procentuală la salariu şi alte recompense;
b)salariați ai rezidenților parcurilor pentru tehnologia informaţiei pentru care sunt achitate primele de AOAM în baza sumelor repartizate din încasările impozitului unic;
c)conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi pentru care sunt achitate lunar primele de AOAM în mărime de 1/12 din prima AOAM în sumă fixă;
2)persoane asigurate de Guvern – persoane fizice neangajate, încadrate în una din categoriile indicate la art.4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat și primele de AOAM pentru aceste categorii sunt achitate din bugetul de stat (cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual);
3)persoane asigurate în mod individual – persoane fizice neangajate care fac parte din categoriile de plătitori ai primei de AOAM în sumă fixă prevăzute în anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și care au achitat prima de AOAM în sumă fixă.

Cum achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă

I. Dacă sunteţi proprietar de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, şi nu vă încadraţi în categoria de persoane cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari şi nu sunteţi concomitent avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, expert judiciar, interpret, traducător, administrator autorizat, titular de patentă de întreprinzător, fondator de întreprindere individuală, arendaş sau arendator, persoană fizică care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

1. Vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact le găsiţi aici.
2. Prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile sus-menţionate .
3. Primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare.
4. Cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal al ÎS Poşta Moldovei.
5. Prezentaţi dovada de plată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Proprietarii de teren cu destinaţie agricolă beneficiază de reduceri de 75%, dacă achită prima AOAM până pe 31 martie. Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor beneficiază de reduceri de 60%, dacă achită prima AOAM până pe 31 martie.

II. Dacă sunteţi fondator de întreprindere individuală, arendaş, arendator, titular de patentă de întreprinzător, cetăţean străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova sau nu sunteţi persoană angajată şi nici asigurată de Guvern;

1. Până la 31 martie, achitaţi prima AOAM cu reducere de 50% prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay.
 
În serviciul respectiv aveți mai multe posibilități de achitare, și anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată și la ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poștale. La ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poştale prezentați doar actul de identitate. Doritorii de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze pașii necesari, în funcție de modalitatea de achitare. Menționăm că și cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare pot achita prima de asigurare prin MPay. În cazul plăţii prin serviciul MPay nu e nevoie de prezentat dovada achitării la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

2. După data de 31 martie, pentru achitarea primei de asigurare accesați Serviciul guvernamental de plăți electronice Mpay sau Vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM şi efectuaţi următorii paşi:

a. prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre următoarele categorii: fondator de întreprindere individuală, titular de patentă de întreprinzător, arendaş, arendator, persoane neangajate şi neasigurate de Guvern;
b. primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare;
c. cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal;
d. prezentaţi dovada de plată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact le găsiţi aici;
e. pentru detalii privind acordarea statutului de persoană asigurată, după 31 martie accesați.

III. Dacă sunteţi mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpret, traducător și Administrator autorizat, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege:

1. Vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
2. Prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile sus-menţionate.
3. Primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare.
4. Cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal.
5. Prezentaţi dovada de plată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact le găsiţi aici.
______________________________

Persoanele obligate să se asigure în mod individual au opţiunea de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi prin transfer bancar. Pentru a afla contul bancar, apelaţi serviciul telefonic al CNAM (tel. 0 800 99999) sau Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
Totodată, puteţi genera codul IBAN de sine stătător, urmând link-ul http://mf.gov.md/iban şi folosind codul ECO 122200, conform următoarelor date bancare:
Beneficiar: Ministerul Finanţelor
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
După achitare prezentaţi Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM dovada de plată şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile de plătitori ai primelor de asigurare în sumă fixă.
Loading ...