Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Petiţii on-line

      Stimați cetățeni, petiția este orice cerere, sesizare sau propunere adresată, de către o persoană fizică sau juridică, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
      Petiția on-line constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul la petiționare a persoanelor și contribuie la sporirea accesului persoanelor la servicii calitative, la informații privind drepturile, avantajele și obligațiile în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
      Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:

  • numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
  • domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică, dacă se solicită răspuns pe această cale;
  • denumirea autorității publice;
  • obiectul petiției și motivarea acesteia;
  • semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

     Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.
     Examinarea petițiilor adresate CNAM se efectuează în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.2018, Legii privind accesul la informație, nr.982 din 11.05.2000, Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal, nr.133 din 08.07.2011 și alte acte normative în vigoare.
     Petițiile se examinează în termen de 30 de zile, cu excepția cazurilor complexe și excepționale, când acest termen poate fi prelungit cu 15 și, respectiv, 90 de zile.
     Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, aceasta se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care se informează petiționarul.
     După examinarea petiției, în termenii prevăzuți de legislație, petiționarul va primi un răspuns în scris pe suport de hârtie sau în formă electronică.
     Petiția poate fi transmisă și prin intermediul poștei electronice la adresa petitii@cnam.gov.md.
     În cazul în care nu dispuneți de adresă electronică, petiția pe suport de hârtie o puteți expedia prin intermediul Î.S. ”Poșta Moldovei” la adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46, MD-2012 sau o puteți plasa în cutia poștală, amplasată la sediul central al CNAM.

Nume, prenume*:
Telefon:
Adresa*:
E-mail*:
Mesaj*:
 
Verificare*:
Fișier atașat:
 

Mesajele transmise în mod electronic, expediate în adresa CNAM, nu se examinează dacă nu conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.