Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 


Detalii privind modul de restituire a banilor către pacienţii care au procurat medicamente din surse proprii în spital

Pacientul care a fost nevoit, pe perioada aflării sale în spital, să procure din surse proprii medicamente, prescrise de medicul curant, şi care lipsesc în stocul farmaciei spitalului, are dreptul să se adreseze conducerii instituţiei medico-sanitare (IMS) pentru a-i fi restituite sumele achitate nejustificat.

În acest sens, pacientul urmează să prezinte documentele ce justifică procurarea medicamentelor. Cererea pacientului va fi examinată conform procedurilor interne aprobate ale IMS, iar contabilitatea va procesa plata în baza deciziei conducerii şi cu respectarea regulilor de evidenţă contabilă din contul cheltuielilor pentru compartimentul „medicamente”.

Obligaţia spitalelor de rambursare a cheltuielilor suportate nejustificat de către pacient pe perioada internării este prevăzută expres în contractul-cadru de acordare a asistenţei medicale, aprobat prin Hotărârea nr.1636 din 18.12.2002 a Guvernului. Astfel de contracte sunt încheiate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) cu toate instituţiile medicale spitaliceşti. Subpunctul 5.6 din contract prevede că «Prestatorul este obligat să restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta şi justificate documentar, care, fiind incluse în costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de Companie conform contractului».

Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, aprobat prin Hotărârea nr. 1020 din 29.12.2011 a Guvernului, prevede la pct. 4 că în costul serviciilor medicale, pe lângă alte componente, sunt incluse „consumurile/cheltuielile pentru medicamente...”.

Totodată, pct. 3.1 din contractul menţionat stipulează că «Prestatorul este obligat să se aprovizioneze cu medicamente şi să asigure existenţa în stoc a produselor farmaceutice pentru a fi eliberate în condiţiile spitaliceşti», iar conform pct. 87 b) din Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului unic al AOAM (Ordinul MS şi CNAM nr.1490/672-A din 29.12.2014), «conducătorul instituţiei medico-sanitare spitaliceşti asigură acordarea asistenţei respective în volumul stabilit de Programul unic prin dotarea corespunzătoare a instituţiei cu medicamente şi consumabile necesare, incluse în Formularul Farmacoterapeutic al IMS».

Instituţia medico-sanitară, ca şi oricare entitate juridică, aprobă şi utilizează mecanisme şi proceduri interne de rambursare a mijloacelor financiare, în concordanţă cu actele legislative în vigoare din domeniul ţinerii evidenţei contabile, asigurării cu documente primare, utilizării mijloacelor financiare disponibile.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină achită spitalelor integral costul cazului tratat, fapt ce oferă pacienţilor asiguraţi acces gratuit la consultaţii şi investigaţii pentru stabilirea diagnosticului, tratament, medicamente, îngrijire, cazare şi alimentare. Persoanele cărora le-au fost încălcate drepturile privind acordarea în volum deplin a asistenţei medicale spitaliceşti, inclusiv a medicamentelor, sunt rugate să semnaleze aceste cazuri la Linia Verde a CNAM – 0 800 99999.