Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Anunţ privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor de reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 12-A din 20 ianuarie 2022, anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor de prevenire şi reducere a riscurilor de îmbolnăvire, finanţate din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu priorităţile de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie, aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi cu criteriile de selectare prevăzute în Regulamentul cu privire la modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul nr.286/154-A din 11.04.2017 al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale și directorului general al CNAM.

Una din priorităţile de finanţare aprobate în anul 2022 de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte este:
- implementarea proiectelor de reducere a riscurilor condiţionate de consumul de droguri injectabile.

Obiectivele proiectelor:
- asigurarea accesului la serviciile de reducere a riscurilor condiţionate de consumul de droguri injectabile(pachet suplimentar) pentru 3 grupuri de beneficiari ai activităților de prevenire specificate în Programul Național de control HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-2025 în trei regiuni ale ţării, şi anume:
• regiunea Nord a unui număr de 700 beneficiari, dintre care 500-consumatori de droguri injectabile(CDI), 200-lucrătoare ale sexului comercial(LS);
• regiunea Centru a unui număr de 1114 beneficiari, dintre care 764-CDI, 150-LS, 200-bărbații care practică sex cu bărbați(BSB);
• regiunea Sud a unui număr de 495 beneficiari, dintre care 290-CDI, 150-LS, 55-BSB.
- creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a consumatorilor de droguri injectabile (CDI);

Indicator de bază al proiectelor:
Numărul persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare acoperiţi cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a riscurilor

Impactul scontat al proiectelor:
• Identificarea grupurilor cu risc sporit de infectare şi accesul la servicii de prevenire, în conformitate cu necesităţile specifice ale acestora;
• Sensibilizarea, informarea, educarea grupurilor cu risc sporit de infectare, precum şi adoptarea de către aceste persoane a unui comportament inofensiv;
• Populaţiile-cheie beneficiază de consumabile, mijloace și materiale informaţionale de calitate care corespund necesităţilor lor în vederea prevenirii infecţiei HIV;
• Scăderea prevalenței HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile;
• Reducerea incidenței prin HIV.

Specificaţiile serviciilor de prevenire în cadrul proiectelor:
1. Oferirea consilierii pe următoarele componente:
- iniţierea la tratamentul antidrog pentru persoanele CDI;
- prevenirea şi profilaxia supradozelor;
- profilaxia preexpunere şi postexpunere la HIV.
2. Elaborarea şi distribuirea de materiale informative şi educative;
3. Referire/acompaniere medicală;
4. Asigurarea cu soluții dezinfectante și produse de menținere a sănătății;
5. Servicii de sănătate sexuală și reproductivă.

Perioada implementării proiectelor: 03 mai -12 decembrie 2022

Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru proiectele de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire constituie două milioane de lei, prevăzuţi pentru finanţarea a 3 proiecte pentru regiunile ţării: Nord – 585,0 mii lei, Centru – 923,6 mii lei, Sud – 405,9 mii lei.

Perioada desfăşurării concursului (depunerea dosarelor): 04-19 aprilie 2022
Dosarele de proiecte vor fi prezentate în plic sigilat însoțite de două exemplare de scrisori, în original, la Serviciul secretariat din cadrul CNAM (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46). Scrisorile de însoțire vor fi înregistrate de către Serviciul secretariat din cadrul CNAM, cu consemnarea numărului, datei și orei de înregistrare și, ulterior, un exemplar al scrisorii de însoțire va fi returnat participantului.

Data, ora şi locul deschiderii plicurilor: 20 aprilie 2022, ora 10:00, sediul CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condiţiile de participare la concurs:
a) solicitant al finanţării poate fi: instituţie/asociaţie/fundaţie non-profit înregistrată în RM;
b) în cazul în care două sau mai multe proiecte obțin același punctaj, Comisia, cu votul majorității, în baza hotărârii motivate, aprobă proiectul câștigător;
c) solicitantul finanţării poate depune atât propuneri de proiecte individuale, cât şi proiecte elaborate în colaborare cu mai mulţi parteneri (se va anexa acordul (contractul) de colaborare);

Conţinutul dosarului de proiect pentru solicitare de finanţare:
a) solicitarea de participare la concurs, conform anexei nr.1;
b) proiectul, conform anexei nr.2;
c) bugetul proiectului însoțit de Notă Informativă, conform anexei nr.3; (Nota Informativă urmează să fie întocmită în format Word cu descifrarea detaliată a cheltuielilor și anexarea ofertelor/contractelor/documentelor corespunzătoare);
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) curriculum vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, emis de Serviciul Fiscal de Stat (cu termen valabil, în original);
j) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) descrierea succintă a proiectelor implementate în ultimele 12 luni şi, în special, cele din domeniul sănătăţii;
m) procura pe numele persoanei autorizate să acționeze în numele participantului la concurs și să semneze documente juridice (după caz, în original).

Dosarul se depune în plic sigilat cu scrisoare de însoțire în termenul indicat în anunțul publicat cu privire la organizarea concursului. Toate documentele din dosar vor fi prezentate în limba de stat. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată menţiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanţării:
1) corespunderea proiectului cu prioritățile stabilite de Consiliul coordonator;
2) relevanța propunerii de proiect: descrierea problemei și strategia propusă de soluționare a acesteia; gradul de corelare dintre scop, obiective, activități și rezultatele așteptate;
3) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul: experiența profesională pentru asigurarea managementului proiectului; experiența echipei în realizarea acțiunilor propuse;
4) argumentarea bugetului: estimarea, justificarea și prezentarea detaliată pe toate tipurile de cheltuieli necesare pentru activitățile propuse;
5) impactul proiectului;
6) mecanismul de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Anastasia Semeniuc, tel.: (022) 780 231, e-mail: anastasia.semeniuc@cnam.gov.md

Mai jos puteţi accesa/descărca anexele relevante la acest anunţ:
Anexa nr.1 Solicitarea de participare la concurs
Anexa nr.2 Proiectul
Anexa nr.3 Bugetul proiectului
Anexa nr.4 Grila de evaluare a proiectului