Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 



Anunţ privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, instituită prin Ordinul nr. 27-A din 01.02.2019 al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

La concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care depun proiecte investiționale întru realizarea obiectivelor și priorităților de finanțare stabilite de către Consiliul coordonator, creat pe lângă Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

Prioritățile de finanțare pentru anul 2019 sunt:

• fortificarea asistenţei medicale spitaliceşti;
• fortificarea asistenţei medicale primare şi stomatologice;
• fortificarea asistenţei medicale urgente prespitaliceşti;
• digitalizarea sistemului medical.

Suma mijloacelor financiare preconizate pentru concursul proiectelor investiţionale constituie 70 mln lei.

Perioada desfăşurării concursului (colectării dosarelor): 05.0214.02.2019.

Participanții vor prezenta la concurs un singur proiect investițional.

Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate la concurs:

Dosarele proiectelor investiționale se depun la Comisie în plicuri sigilate. Cererea de participare la concurs va fi prezentată în două exemplare, în original, iar secretarul Comisiei, după înregistrarea cererii în registrul cererilor de participare la concurs, returnează al doilea exemplar al cererii cu consemnarea numărului și datei de înregistrare. La cerere va fi anexat dosarul proiectului investiţional, care va cuprinde:

1. proiectul investiţional, care va include în mod obligatoriu:
a) informaţii generale privind proiectul (situaţia actuală, descrierea investiţiei, date tehnice ale investiţiei, durata de realizare şi etapele principale, relevanţa faţă de documentele de politici guvernamentale şi sectoriale, argumentarea că se încadrează în direcţiile prioritare stabilite în documentele de politici ale sistemului de sănătate, beneficii sociale aşteptate, impactul de mediu);
b) planul de finanţare (costurile estimative ale investiţiei, eşalonare în funcţie de graficul de realizare, analiza cost-beneficiu şi cost-eficienţă, costuri recurente, capacitatea financiară a instituţiei medico-sanitare publice);
c) avize şi acorduri de principiu;
d) piese desenate (planuri generale, de amplasare, speciale);
e) altă informaţie relevantă pentru proiectul propus.
2. copia Regulamentului instituţiei medico-sanitare publice;
3. copia Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) pentru anul de gestiune, încheiat cu CNAM;
4. certificat de la instituţia financiară despre conturile deschise (în original);
5. acordul scris al potenţialilor cofinanţatori, precum şi condiţiile de obţinere, gestionare şi rambursare a mijloacelor financiare respective în cazul proiectelor finanţate din mai multe surse (în original);
6. dovadă că nu au datorii la bugetul public naţional, inclusiv la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, emisă de Inspectoratul fiscal teritorial (cu termen valabil, în original), precum și datorii creditoare cu termenul de achitare expirat faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;
7. copia formularului privind situaţiile financiare, prezentat recent la Biroul Naţional de Statistică;
8. procură pe numele persoanei autorizate să acţioneze în numele participantului la concurs şi să semneze documente juridice (după caz, în original);
9. extrasul din Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (copia).

Termenul-limită şi ordinea prezentării documentelor:

Documentele în ordinea sus-menţionată vor fi prezentate până pe 14.02.2019, ora 16.00 , la Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor investiționale a CNAM (mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46, of. 123).

Data, ora şi locul deschiderii plicurilor:

15.02.2019, ora 14.00, CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Telefon pentru informaţii şi adresa la care urmează a fi prezentate propunerile de proiect:
Persoana de contact: Diana Frumusache, tel.: 022 780 259, e-mail: diana.frumusache@cnam.gov.md

Formularul cererii de participare la concurs poate fi accesat aici.